Marathi joke – Why hair got brown?

मुलगा – बाबा, तुमचे केस पांढरे का झालेत?

[ad name=”HTML”]

वडील – बेटा जेव्हा जेव्हा तु मला त्रास देतोस ना तेव्हा तेव्हा माझा एक केस पांढरा होतो. तू मला त्रास देऊ नकोस मग माझे केस काळे राहतील.

[ad name=”HTML”]

मुलगा- अच्छा! बाबा आत्ता मला कळलं, आजोबांचे सगळे केस पांढरे का आहेत ते?

[ad name=”HTML”]

मुलगा रॉक्स बाबा शॉक

Leave a Reply