Maharashtrian Jewellery Designs and names

maharashtrian jewellery designs

एखादा दागिना टीव्हीवर एखाद्या व्यक्तिरेखेच्या अंगावर दिसतो आणि लगेच लोकप्रिय होतो. त्या दागिन्याचे डिझाइन, त्याचा पोत याबद्दल स्त्रियांमध्ये चर्चा व्हायला लागते. पण त्याहीपलीकडे आपल्याला माहीत नसलेले कितीतरी पारंपरिक दागिने एकेकाळी वापरले जात. आपल्या संस्कृतीचा अविभाज्य भाग असलेल्या, पण आज कालबाह्य़ झालेल्या अशा काही खास पारंपरिक दागिन्यांची ओळख..

माथ्यावरचे अलंकार

अग्रफूल- Agraful

हे सोन्याचे एक जोडफूल असते. वेणीचा शेपटा घातल्यानंतर केसांची टोके (अग्रे) या जोडफुलाच्या मधल्या पोकळ जागेत खोचून घ्यावयाची व खालून वर गुंडाळत गुंडाळत शेपटय़ाचे गोल वेढे अगदी वर शेपटय़ाच्या प्रारंभस्थानी आणून तेथे आकडय़ांच्या अथवा आगवळाच्या साहाय्याने पक्के बांधून खोपा तयार केला की हे फूल खोप्याच्या मध्यभागी दोन्ही बाजूंनी दिसत राहते.

कमळ- Kamal

कमळ म्हणजे फूल. आपल्या अलंकारामध्ये फुलाच्या आकृतीचे अलंकार ‘कमळ’ अथवा ‘फूल’ अशा दोन्ही नावाने ओळखले जातात. असे कमळ आकडय़ाच्या साहाय्याने डोक्यावर मागच्या बाजूच्या अंबाडय़ावर खोवण्याची प्रथा आहे.

कासव- Kasav

हाही खास वेगळा असा अलंकार नव्हे. हे एक पदक आहे आणि ते साज या अलंकारामध्ये असते. साजामधली किती तरी पदके सुटय़ा सुटय़ा आकारात करून शुभचिन्ह म्हणून माथ्याच्या पुढच्या बाजूला भांगसराच्या शेवटी टोकावर अडकवून ती कपाळावर रुळविण्याची पूर्वी पद्धत होती.

केकत (केवडा)- Kekat Kevada

डोक्यावर नगगोंडे म्हणून विविध अलंकारांचा एक संच माथ्यावरून मागच्या बाजूला खाली उतरवला जातो त्या संचामधला हा एक सुवर्णालंकार आहे. या संचामध्ये तो हमखास असतोच. तो स्वतंत्रपणे सुटा लावला जात नाही.

गोंडे (नगगोंडे)- Nag gonde

हा अलंकारांचा संच नगगोंडेप्रमाणेच गोंडेबारे, गोंडेफुल अशा नावांनीही ओळखला जातो. या संचाला माथ्यावर नाग या अलंकारापासून प्रारंभ होतो. नागाच्या खाली चंद्र, त्यानंतर केकत किंवा केवडा पान, त्याच्या पुढे राखडी आणि राखडी पदकाच्या खाली वेणीच्या शेपटय़ावर थोडय़ा थोडय़ा अंतराने जडवलेली सुवर्णाची सात फुले व अगदी शेवटी टोकाशी सोन्याची टोपणे असलेले गोंडे, असा हा एकूण संभार असतो. अशा पद्धतीने अलंकार जडवलेला वेणीचा शेपटा मागच्या बाजूने खालपर्यंत रुळत राहतो, परंतु शेपटय़ाऐवजी, शेपटा गुंडाळून वेणीचा चक्राकार खोपा केला, तर मात्र ही फुले चक्राकारी शेपटय़ाच्या वर दिसतील अशी जडवली जातात आणि मूद या अलंकाराच्या साहाय्याने हा चक्राकार खोपा वर एकत्रित बांधून ठेवण्याची तजवीज केलेली असते.

चंद्र- Chandra

स्त्रियांच्या माथ्यावर भांगावरून कपाळापर्यंत येणारा मोत्यांचा भांगसर व त्याच्या खालच्या टोकाशी कपाळावर रुळणारा बिजवरा नावाचा चंद्रकोरीचा अलंकार आहे, तर मागील बाजूस नगगोंडे या संचामध्ये नागाच्या खाली लगेच चंद्रकोर शोभत असते. माथ्यावर पुढच्या बाजूला भांगरेषेच्या डाव्या-उजव्या दोन्ही बाजूंना चेहऱ्याच्या उजवीकडे सूर्य आणि डावीकडे चंद्र अशी रत्नजडित पदके शोभा देत असतात.

जाळी (मोत्याची)- Motyachi jali

ओवलेल्या मोत्यांचे सर उभे-आडवे एकमेकांत ठरावीक अंतर सोडून एकत्र गुंफून एक जाळीदार छोटासा मोत्यांचा पट संपूर्ण माथ्यावर घातला जातो, त्याला मोत्यांची जाळी असे नाव होते. पूर्वी नववधूला नटविताना हा अलंकार घातला जात असे, परंतु हल्ली अशी जाळी डोक्यावर घालण्याची आवड स्त्रियांनाच राहिलेली नाही. त्यामुळे हा दागिना दिसत नाही.

नागवेणी- nagveni

हा अतिशय सुरेख कलाकृतीचा सुवर्णाचा दागिना आहे. नागाच्या फण्यापासून तो शेपटीच्या टोकांपर्यंत जणू काही सळसळणारा नाग असावा तसा हा अलंकार वेणीच्या वरच्या प्रारंभापासून खाली टोकापर्यंत वेणीवर रुळत असतो. या दागिन्याचे सर्व मणके सुटे सुटे असून ते एकमेकांना लहानशा गोलकडय़ांच्या साहाय्याने जोडलेले असतात. त्यामुळे सहज हालचालीमुळे वेणीचा शेपटा कसाही हलला तरी त्याच्याबरोबरच हा सोन्याचा नागही हलत राहतो.

फिरकीचे फूल- firakiche ful

सोन्याचे कमळाकृती फूल. केसांमध्ये अडकवण्यासाठी या फुलाच्या मागच्या बाजूला तारेचीच स्प्रिंगसारखी रचना (फिरकी) करून ती जोडलेली असते.

बिजवरा-Bijavara

बिजवरा म्हणजे द्वितीयेची चंद्रकोर. ही चंद्रकोर (अलंकार) रत्नजडित असून ती भांगरेषेवर असणाऱ्या मोत्याच्या भांगसराच्या खाली टोकाशी कपाळावर लोंबेल, अशा रीतीने हा अलंकार लावण्यात येतो.

भांगसर- Bhangsar

माथ्यावरच्या भांगरेषेवरून पुढे कपाळापर्यंत जाणारा मोत्यांचा सर ‘भांगसर’ या नावाने ओळखला जातो. पुढे टोकाशी खाली कपाळावर लोंबणारे चंद्रकोरीच्या आकाराचे रत्नजडित पदक या सराला जोडलेले असते व ते ‘बिजवरा’ या नावाने ओळखले जाते हे सांगितले आहेच. बिजवऱ्याप्रमाणेच या सराला कासव, मोर, कीर्तिमुख, भुंगा इत्यादी ‘साजा’मधील इतर पदकेही जोडली जातात.

बोर (आवळा)- Bor Avala

माथ्यावरून कपाळावर लोंबणारा बोरासारखा गोल टपोरा असणारा हा अलंकार राजस्थान मारवाडामधून इकडे आला. परंतु महाराष्ट्रात डोक्यावरून खाली संपूर्ण चेहरा झाकणारा पदर घेण्याची पद्धत नसल्यामुळे येथे तो फारसा रुजला नाही. डोक्यावर नेहमी पदर घेणाऱ्या इथल्या काही जमातीमध्ये तो आजही कधी कधी दिसतो एवढेच. उत्तर भारतात या दागिन्याला बोर म्हणतात पण महाराष्ट्रामध्ये बोराप्रमाणेच ‘आवळा’ या नावानेही तो ओळखला जातो.

मूद- Mud

कळसाच्या आकाराचा हा सोन्याचा अलंकार आगवळाच्या साहाय्याने, डोक्याच्या मागच्या बाजूला केसांच्या बुंध्याशी किंवा वेणीच्या प्रारंभस्थानी बांधला जातो. वेणी न घालता नुसतेच मोकळे केस सोडले, तरी ते अस्ताव्यस्त पसरू नयेत यासाठी प्रारंभस्थानापाशीच रेशमी दोऱ्याच्या साहाय्याने ते एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी हा अलंकार निर्माण झाला असावा. (आजच्या जमान्यातील स्त्रिया या मुदीऐवजी ‘रबरबॅण्ड’ किंवा ‘प्लॅस्टिक क्लिप’चा वापर करतात.)

राखडी- Rakhadi

वेणीच्या संचामध्ये केवडय़ाच्या खाली लावण्याचा हा एक गोल वर्तुळाकारी पदक रूपातला सोन्याचा अलंकार आहे. राखडी हे सूर्याचे प्रतीक समजले जाते. उत्तर भारतात सर्वत्र हा अलंकार प्रचलित आहे. आपल्या महाराष्ट्रात वेणीवरच्या संपूर्ण अलंकार संचात हा दागिना वापरात असावयाचाच, परंतु पुष्कळदा हा सुटा अलंकारच मुदीच्या जोडीने येथे वापरला जात असे.

सिसफूल- Sisful

माथ्यावर अगदी उंच जागी हे सोन्याचे फूल लावले जात असे. टपोरे मोठय़ा आकाराचे हे कमळाकृती फूल बांधण्याची पद्धत होती. हा उत्तर भारतामधला अलंकार असून तिकडे त्याला ‘चोटी फूल’ असेही नाव होते.

मोर- Mor Peckock

मोराच्या आकृतीचे हे सुवर्णपदक, कपाळावर भांगसराच्या खाली, मागच्या बाजूला आकडय़ाच्या साहाय्याने अंबाडय़ावर, नागवेणीमध्ये प्रत्येक मणक्यावर, पुरुषांच्या मुकुटावर, तसेच स्त्रियांच्या चंद्रहार या अलंकारांच्या प्रारंभस्थानी मोराचे पदक जडवलेले असते.

हे झाले शिर म्हणजे माथ्यावरचे अलंकार. आता मुखावरचे म्हणजे नाक आणि कान यांचे अलंकार पाहू.

नाक Nak for Nose

आपल्या धर्मामध्ये कान टोचणे (कर्णवेध) हा एक संस्कार सांगितला आहे. त्यामुळे कान या अवयवाला विविध ठिकाणी भोके पाडून त्यामध्ये वेगवेगळे अलंकार घालण्याची प्रथा येथे फार प्राचीनकाळापासून चालू आहे. परंतु नाक टोचणे ही गोष्टच आपल्या धर्मात नव्हती. त्यामुळे प्राचीनकाळी नाकासाठी अलंकार ही प्रथा येथे कधी नव्हती. नाक टोचून त्यात नथ, चमकी, सुंकले वगैरे दागिने घालणे ही बाब आपल्याकडे तशी अलीकडच्या म्हणजे गेल्या हजार एक वर्षांपासून सुरू झालेली आहे. ही प्रथा अथवा चाल येथे मुसलमान धर्मीय आक्रमकांनी आणली.

बुलाक- Bulak

हा भारताबाहेरचा आणि भारतात अवतरण्यापूर्वीच्या प्राचीनकाळापासूनचा मध्य आशिया प्रदेशातला अलंकार. मुसलमानांच्या आगमनाबरोबरच तो तिकडून भारतात आला. मात्र हा अलंकार नाकपुडीमध्ये न घालता दोन्ही नाकपुडय़ांच्या मधल्या मांसल पडद्याला भोक पाडून त्यात अडकविला जातो. महाराष्ट्रामधल्या मुस्लीमधर्मीय स्त्रिया आजही याच पद्धतीने हा अलंकार घालतात.

बेसर- Besar

हाही बुलाक अलंकाराचेच जरा वेगळे रूप असणारा मुस्लीम अलंकार असून तोसुद्धा बुलाकप्रमाणेच दोन्ही नाकपुडय़ांच्या मधल्या भागात अडकवला जातो.

मुरकी- Murki

चमकीप्रमाणेच परंतु चमकीच्या वर दिसणारा मोती अथवा रत्नखडा याऐवजी चंद्राकाराच्या कोंदणात बसवलेले रत्न व कोंदणाला जडविलेले मोती, अशा रूपाकारातली ही चमकीच, असे म्हणणे योग्य ठरते. या मुरकीच्या खालच्या बाजूला मळसूत्र असते व त्याच्या योगाने ही मुरकी एका जागी घट्ट (स्थिर) राहू शकते. ही मुरकी नेहमीप्रमाणेच कानामध्येही घालण्याची पद्धत आहे. या मुरकीलाच काही ठिकाणी ‘मोरणी’ असेही म्हणतात.

कान ear Kan

कर्णफूल- Karnful

कानामध्ये खाली पाळीच्या भोकात अडकवण्याचा हा रत्न व मोतीजडित असा फुलाच्या (कमळाच्या) रूपाकाराचा कुडी या अलंकाराचाच एक वैभवशाली प्रकार.

काप- Kap

काप याचा अर्थ तुकडा (र’्रूी). मी दोन प्रकारांचे काप पाहिले. एक काप रत्नजडित असा चंद्रकोरीच्या आकाराचा असून त्याला मोत्यांचे वेल (सर) जोडलेले होते, तर दुसरा काप नुसता सोन्याचा वाटोळा दाणा असून त्याला कुडय़ांप्रमाणेच खाली मळसूत्राचा जोड असतो. मराठी भाषेत ‘काप गेले पण भोके राहिली’ अशी जी म्हण आहे ती या कापाच्या संदर्भात खरी वाटते.

कुर्डु- Kurdu

हा लहानसा कुडीचाच एक प्रकार, परंतु कानाच्या पाळीवर मध्यभागी घालण्याची प्रथा होती. ‘लहानशी कुडी’ या अर्थानेही. या दागिन्याला ‘कुर्डु’ हे नाव मिळाले असावे.

खुंट- Khunt

हासुद्धा एक छोटा अलंकार अधूनमधून कुर्डुऐवजी कानाच्या पाळीवर कुर्डुच्याच जागी घातला जातो. याला ‘खुंटबाळी’ असा दुसराही शब्द वापरात आहे.

गाठा- Gatha

हा सुवर्णाचा एक देखणा अलंकार. कोकणामध्ये कोळी जमातीच्या स्त्रियांच्या वापरात आहे. त्याशिवाय ‘गाठा’ या नावाचा दुसराही छोटासा अलंकार मत्स्य प्रतीक म्हणून या जमातीत लग्नप्रसंगी घातला जातो. तो जणू काही ‘सौभाग्यचिन्ह’ असल्याचा महत्त्वाचा मानला जातो.

चौकी किंवा चौकडा- Chauki or Chaukada

चारच मोती किंवा चार सोन्याचे दाणे असणारा हा कुडीचाच एक प्रकार चौकी-चौकडा या नावाने ओळखला जातो.

भोकर- Bhokar

हा कानातील एक लोंबता अलंकार आहे. तो सुटाच वापरला जातो किंवा त्याला मोत्याचा वेल जडवून त्यासह तो कानात घातला जातो.

मुडकी अथवा मुरकी- Mudki or Murki

चंद्रकोरीच्या आकाराचा हा कुडीच्या स्वरूपातला अलंकार कानात त्याचप्रमाणे नाकातही घातला जातो. वर नाकातील अलंकारांच्या माहितीत हे नवे नाव दिले आहेच.

लवंग- Lavang

हा काही वेगळा खास अलंकार नव्हे, तर अलंकाराऐवजी पर्यायी वापरासाठी केलेला हा छोटासा दागिना आहे. मुख्यत: नाक आणि कान यांची भोके बुजून जाऊ नयेत या हेतूने त्या भोकांमध्ये लवंगेच्या रूपाकाराची एक सोन्याची अथवा चांदीची काडी घालून ठेवतात तिला ‘लवंग’ असे म्हटले जाते.

गळा Neck – Gala

अंबर माळ-  Ambar Mal

अंबर हे एक खनिज आहे. याचा रंग पिवळा-नारंगी अथवा किंचित तपकिरी असतो. अंबराचे मणी बनवून त्यांची माळ गळय़ात घालण्याची येथे हजारो वर्षांची प्रथा आहे. मराठय़ांच्या राजवटीत या माळेला ‘अंबरसा’, ‘आमरसा’ असेही म्हणत असत.

एकदाणी- Ekdani

सोन्याच्या टपोऱ्या आकाराचे मणी एका सरात गुंफून तयार केलेली माळ एकदाणी या नावाने ओळखली जाते. त्याशिवाय एकदाणीप्रमाणेच ‘एकलड’, ‘एकसर’, ‘एकावळी’ अशीही नावे प्रचारात आहेत.

काशीताळी- Kashi Tali

महाराष्ट्रामधील शैवपंथीय सारस्वत जमातीमधले हे मंगळसूत्र ‘काशीताळी’ या नावाने ओळखले जाते. या अलंकारात सोन्याचे व पोवळय़ाचे मणी ओवलेले असून माळेच्या केंद्रभागी चौकोनी आकाराचे मुख्य पदक असते व ते ‘ताळी’ या नावाने ओळखले जाते. गोवा प्रदेशात हिंदूधर्मीय स्त्रियांप्रमाणेच ख्रिश्चन स्त्रियांमध्येही हा अलंकार ‘सौभाग्यचिन्ह’ म्हणून वापरात आहे.

कारले- Karle

कारल्याच्या आकाराचा म्हणजे मध्यभागी फुगीर आणि दोन्ही बाजूंच्या टोकांकडे निमुळता होत गेलेला सोन्याचा ठसठशीत लांबट मणी कारले या नावाने ओळखला जातो. असा मणी एखाद्या माळेच्या मध्यभागी जडवून ती माळ गळय़ात घातली जाते.

गरसळी- Garsali

मूळ शब्द गळेसर (गळय़ात घालावयाची माळ) असा असावा, परंतु या शब्दाची गळसरी, गळेसर, गरसळी, गरसुळी, गरसोळ अशी अनेक अपभ्रष्ट रूपे या माळेसाठी बहुजन समाजाच्या वापरात आहेत. सोन्याच्या कोणत्याही माळेला गळसरी, ‘गरसळी’ या नावाने ओळखले जाते. 

गाठले- Gathale

मंगळसूत्रालाच गाठले असा शब्द ग्रामीण भागात रूढ आहे. गाठले, डोरले, गुंठण असेही शब्द या अलंकारासाठी ग्रामीण समाजात रूढ आहेत.

गुंजमाळ- Gunj Mal

सोन्याच्या तारेत गुंजांची गुंफण करून अशुभ निवारणासाठी हा दागिना गळय़ात घातला जातो.

गोखरू माळ- Gokharu Mal

गोखरू हे काटेदार फळ आहे. या गोखरूच्या आकाराचेच काटेदार सोन्याचे मणी करून त्यांची बनविलेली माळ, असा हा अलंकार आहे.

गव्हाची माळ- Gavhachi Mal

गहू या धान्याचे व त्याच रूपाकाराचे सोन्याचे मणी बनवून त्यांची तयार केलेली माळ, तिला ‘गव्हाची माळ’ असे म्हटले जाते.

चाफेकळी माळ- Chafekali Mal

चाफ्याच्या कळीसारखे सोन्याचे लांबट मणी तयार करून त्यांची बनविलेली ही माळ असते. पूर्वी या माळेला ‘सोनकळी माळ’ असेही म्हणत असत.

चित्तांग- Chittang

हा मूळचा कर्नाटकातील दागिना आहे. महाराष्ट्रात चिंताक या मूळ शब्दाऐवजी चित्तांग या नावाने तो ओळखला जात असे. लहान मुलांच्या मनगटामधल्या ‘बिंदल्या’प्रमाणेच परंतु मोठय़ा आकाराचा असा हा गळय़ात अडकवण्याचा दागिना होता. ‘सुवर्ण नियंत्रण कायदा’ अमलात येण्यापूर्वी (१९६२) हा दागिना येथे पुष्कळ ठिकाणी दिसत असे. आता मात्र तो पूर्णपणे लुप्त झाला आहे.

चौसरा- Chausara

चौसरा म्हणजे सोन्याच्या बारीक कडय़ांचे गुंफलेले चार पदर असणारा हार किंवा माळ असा हा अलंकार होता. हजार वर्षांपूर्वीपासून तो इथे महाराष्ट्रात सर्वत्र दिसत असे. परंतु पुढे पुढे त्याचा वापर कमी कमी होत गेला. आता तो सुवर्णरूपात कोठे दिसत नाही, परंतु आदिवासी जमातीमध्ये मात्र आजही तो ‘चौसरा’ या नावानेच परंतु हलक्या जातीच्या धातूच्या स्वरूपात वापरात आहे.

जवमाळ- Javmal

जव म्हणजे यव किंवा सातू या दाण्याच्या आकाराच्या सोन्याच्या मण्यांची माळ असा हा दागिना आहे.

जाळीचा मणी- Jalicha Mani

कोणत्याही माळेच्या मध्यभागी लावला जाणारा सोन्याचा लांबट आकाराचा मोठा व पोकळ असा मणी. या मण्याच्या सर्वागावर अनेक भोके पाडून जाळी बनवलेली असते. कधी कधी ही भोके जरा अधिक मोठय़ा आकाराची करून त्यात बारीकबारीक रत्नखडेही बसवले असतात. वर ‘कारले’ या सांगितलेल्या अलंकाराप्रमाणेच माळेच्या केंद्रस्थानी अडकवला जाणारा ‘जाळीचा मणी’ हाही छोटासा अलंकार आहे.

जोंधळी पोत- Jondhali Pot

जोंधळय़ाच्या दाण्यासारखे सोन्याचे छोटे मणी तयार करून त्यांची बनवलेली माळ ‘जोंधळी पोत’ या नावाने ओळखली जाते.

तांदळी पोत- Tandali Pot

तांदळाच्या रूपाकाराचे सोन्याचे मणी बनवून त्यांची केलेली माळ म्हणजे ‘तांदळी पोत.’

तिलडी- Tiladi

वर ‘एकलड’ या अलंकाराबद्दल लिहिले आहेच. एकलड म्हणजे मण्यांच्या एक सराची माळ. त्यावरूनच दोन सरांच्या माळेला दुलडी, तिलडी म्हणजे तीन सरांची माळ, चार सरांच्या माळेला चौसरा आणि पाच सरांच्या माळेला पंचलड अशी नावे आहेत.

नळय़ाची पोत- Nalyachi Pot

अगदी बारीक केवळ सुती वा रेशमी दोरा आत जाईल एवढय़ा व्यासाच्या पोकळ सुवर्णाच्या नळय़ांचे लहान लहान तुकडे पाडून ते दोऱ्यात ओवून केलेली माळ नळय़ाची पोत म्हणून ओळखली जाते.

चिंचपेटी- Chinchpeti

छोटय़ा चौकोनी पेटीसारख्या सोन्याच्या कोदणात मोती आणि माणिक बसवून तयार केलेला अलंकार आजच्या घडीलाही लोकप्रिय आहे. ग्रामीण भागात ‘चीचपाटी’ या नावानेही तो ओळखला जातो. चिंचपेटय़ा या अलंकाराला पेटय़ा या नावानेही ओळखले जाते.

पेंडे- Pende

पेंडे हा शब्द जुडगा या अर्थाने वापरला जातो. मोत्यांचे अनेक सर असणाऱ्या माळेला ‘पेंडे’ असे म्हटले जाते.

रायआवळे हार- Ray Aavale Har

रायआवळय़ाच्याच रूपाकाराची सोन्याच्या मण्यांची माळ. या माळेलाच ‘हरपर रेवडी हार’ असा दुसराही शब्द प्रचारात होता. 

वज्रावळ- Vajraval

दृष्ट निवारण्यासाठी एका विशिष्ट वेलीच्या बियांच्या रूपाकारासारखे मणी तयार करून त्यांची माळ गळय़ात घातली जाते तिला ‘वज्रावळ’ असे नाव आहे.

कंबर Waist Kambar

मणदोरा- Mandora

कमरपट्टय़ाचाच हा एक साधासुधा प्रकार. मुख्यत्वेकरून अशुभ बाधा निवारण्यासाठी कमरेवर बांधण्याची येथे जुनी प्रथा होती. पीळ दिलेले दोऱ्याचे सर आणि त्याला जोडलेले मणी असे या अलंकाराचे स्वरूप असते. हल्ली हा फारसा कोठे दृष्टीस पडत नाही.

हात Hand

हात म्हणजे बाहू, भुजा. या अवयवावर तीन ठिकाणी अलंकार घालण्याची रूढी आहे. पहिली जागा म्हणजे दंड. त्यानंतर मनगट आणि शेवटी हाताची बोटे. स्त्रियांच्या बाबतीत या तीनही जागा विविध अलंकार दृष्टीस पडतात. पुरुषांच्या किंवा मुलांच्या (शिशूंच्या) हातावर एवढे दागिन्यांचे ओझे नसते. स्त्रियांचे दंडावरचे दागिने असे आहेत-

ताळेबंध- Talebandh

हा दंडावरील चांदीचा अलंकार असून नागरजनांपेक्षा ग्रामीण भागांतील स्त्रियांमध्ये तो अत्यंत लोकप्रिय आहे आणि ‘तोळबंदी’, ‘तुळवंदी’ अशा काहीशा अपभ्रष्ट नावांनीच तो ओळखला जातो.

नागोत्र- Nagotra

नागाच्या वेटोळय़ांप्रमाणेच दंडाभोवती रचना केल्याप्रमाणे दिसणारा हा अलंकार आहे. ग्रामीण भागात तो चांदीचा असून ठसठशीत दिसणारा असा असतो, तर शहरी भागात तो सोन्याचा व अधिक नाजूक कलाकुसरीचा दिसतो. या दागिन्याला ‘नागवाकी’, ‘नागोत्तर’ अशीही नावे आढळून आली.

वेळा- Vela

ग्रामीण भागात दंडावरच परंतु जरासा खाली कोपराजवळ घातला जाणारा हा अलंकार आहे. कित्येक ठिकाणी त्याला ‘कोपरवाळी’ असेही म्हटले जाते.

मनगट

जवे- Jave

जव किंवा यव धान्याच्या दाण्याच्या आकाराचे सोन्याचे मणी सोन्याच्या बांगडीवर चिकटवून या बांगडीला उठाव आणला जातो, त्या अलंकाराला ‘जवे’ असे नाव आहे. हा मुळात गुजरात-राजस्थानकडील अलंकार. आपणाकडे त्याचा फारचा अढळ नाही. गुजरातेत ‘जवे’ आणि ‘पिछोडय़ा’ अशी जोडी असते. त्यापैकी जव ही बांगडी मनगटावरील सर्व अलंकारामध्ये अगदी पुढे घालावयाची आणि पिछोडी सर्वात मागे म्हणजे कोपरानजीक घालावयाची अशी तेथे पद्धत आहे.

गजरा- Gajara

हा मोत्यांचे सर एकत्र बांधून मनगटावर घालण्याचा अलंकार महाराष्ट्रात सर्वत्र रूढ नसला तरी अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळतो.

हाताची बोटे for hand fingers

भोरडी- Boradi

सोन्याच्या गोल वळय़ाला सोन्याच्याच बारीक तारेने संपूर्णपणे गोल गोल वेढे देऊन तयार केलेली अंगठी.

आरसी- Aarasi

हा उत्तर भारतातून इकडे आलेला खास स्त्रियांसाठी असणारा अंगठीचा प्रकार आहे. आरसी म्हणजे आरसा असलेली अंगठी. एका वळय़ाला दर्शनी भागावर जडवलेली छोटीशी गोल आकाराची सोन्याची डबी आणि तिच्या झाकणावर तसाच छोटा गोल आरसा अशी या अंगठीची रचना असते. ही अंगठी फक्त डाव्या हाताच्या अंगठय़ावरच घालावयाची अशी पद्धत आहे. या डबीत सिंदूर किंवा कुंकू ठेवलेले असते. ऐन प्रसंगी, गरजेच्या वेळी या डबीतून कुंकू काढून व वरच्या आरशात पाहून ते कपाळी लावायचे यासाठी खास सुविधा म्हणून ही अंगठी.

घोडा अंगठी- Ghoda Angathi

ही एक अगदी वेगळय़ाच प्रकारची अंगठी ग्रामीण समाजामध्ये दिसून येते. विशेषत: कोकण-दाभोळ भागात त्याचप्रमाणे देशावर बारामती, अहमदनगर या भागातील ग्रामीण जनतेमध्ये तिचा वापर असल्याचे जाणवले. उच्चवर्णीयांमध्ये ही कोठेच नाही. ही अंगठी म्हणजे गोल वळे नव्हे.

पाय

अंदु (साखळय़ा) andu sakhalya-

अंदु हा कानडी शब्द आहे. हत्तीच्या पायातल्या भक्कम साखळीला अंदु हा शब्द वापरला जातो. महाराष्ट्रातही यादव काळापासून अंदु हा शब्द वापरात होता. नामदेवांचा अभंग- परब्रह्म निष्काम, तो हा, गौळिया घरी। वाक्या वाळे अंदु कृष्णा, नवनीत चोरी॥ हा अभंग आजही महाराष्ट्रात सर्वख्यात आहेच. शिवकाळात व नंतर हळूहळू अंदु शब्द मागे पडत चालला व साखळय़ा हा शब्द रूढावला. हा अलंकार पेशवेकाळात मराठे सरदारांनी राजस्थान, माळवा या प्रदेशातही नेऊन तेथेही तो लोकप्रिय केला. त्या संबंधात सविस्तर माहिती पुढे सातव्या प्रकरणात दिली आहेच.

छंद Chhand-

‘नक्षीदार, चांदीच्या जाड सुताचे पायात घालावयाचे पैंजण’ असे या अलंकाराचे स्पष्टीकरण सुवर्णकारांकडून मिळते. तथापि तो प्रत्यक्षात कोठे पाहण्यात येत नाही.

रूळ Rul-

गोल मण्यांचा गजरा बनवल्यासारखा दिसणारा हा चांदीचा अलंकार असून देशभापेक्षा कोकणामध्ये याचा प्रसार अधिक असल्याचे दिसून येते.

तोरडय़ा Toradya- 

तोडर हा संस्कृत शब्द आहे. तोडर हा प्राचीन काळापासून वापरात असलेला अलंकार आहे. मध्ययुगानंतरच्या काळात तोडर या मूळच्या शब्दाचे तोरडय़ा असे रूपांतर झाले. ह्य़ा तोरडय़ा आजच्या घटकेलाही अगदी लहान मुलांपासून मोठय़ा मुली, स्त्रिया यांच्या वापरात आहे.

पैंजण painjan-

पैंजण हा पर्शियन भाषेतील शब्द असून मुस्लिम धर्माच्या लोकांबरोबरच हा अलंकार भारतात आला. आजही मुसलमान स्त्रियांच्याच पायात तो महाराष्ट्रातही दृष्टीस पडतो. पेशवेकाळात तो ‘पायजीव’, ‘पायजिभी’ अशा अपभ्रष्ट रूपात इथल्या मराठी लोकांकडून उच्चारला जाऊ लागला होता.

पायाची बोटे for leg fingers

अनवट Anavat-

अनवट हा शब्द उत्तर भारत प्रदेशात प्रचलित आहे. पायाच्या अंगठय़ात चांदीचे जाडजूड व भक्कम कडे बसवलेले असते, त्याला ‘अनवट’ असे नाव आहे. महाराष्ट्रात अनवटप्रमाणेच ‘अनोठ’, ‘आनवटा’, ‘हणवट’ अशी अपभ्रष्ट शब्दरूपेही लोकांच्या बोलण्यात व लिहिण्यात आहेत. ‘अंगुस्ठा’ असाही एक शब्द या दागिन्याला लावला जातो. कन्नड भाषेत यासाठी ‘पोल्हारा’ असे नाव आहे आणि मराठा कालखंडातील सर्व वाङ्मय प्रकारात ‘पोल्हारा’ हा शब्द अनेकदा आढळून येतो.

विरोद्या virodya-

(विरोल्या, विरवल्या)- जोडवी आणि विरोद्या ही हिंदू स्त्रिया ‘सौभाग्यचिन्हे’ मानतात. त्यापैकी विरोद्या पायाच्या दुसऱ्या बोटात, तर जोडवी ही पायाच्या तिसऱ्या बोटात घालण्याची सर्वसामान्य प्रथा आहे.

गेंद gend-

गेंद म्हणजे गुच्छ. जोडव्यालाच वरच्या बाजूला दोन-तीन लहान घुंगरे जोडली की त्याला गेंद असे नाव मिळते. या गेंद अलंकारालाच काही ठिकाणी ‘कांदेफुले’ असेही म्हटले जात असल्याचे मला आढळून आले आहे. त्याशिवाय या गेंद अलंकारालाच ‘विंचू’ असेही म्हणण्याची पद्धत काही ठिकाणी दिसून आली. उत्तर भारतात ‘बिच्छु’, ‘बिछवे’ म्हणून असाच एक अलंकार प्रचलित आहे, त्यावरून हे नाव येथे आले असावे असे वाटते.

करंगुळय़ा karangulya-

पायात करंगळीमध्ये घालण्याचा जोडव्यासारखा अलंकार. याला ‘वेढे’ किंवा ‘वेढणी’ असाही शब्द प्रचलित आहे. हल्ली हा अलंकार फारसा आढळत नाही. पण करंगुळय़ा हा शब्द लावणी आणि लोकगीतात अनेकदा आढळला आहे.

मासोळ्या Masolya-

माशाच्या रूपाकाराची उठावदार आकृती करून ती जोडव्याच्या वरच्या बाजूने लावली असते. या अलंकाराला मासोळी असे नाव आहे. महाराष्ट्रात नागर स्त्रियांमध्ये कमी परंतु ग्रामीण भागात स्त्रियांच्या बोटांमध्ये हा अलंकार सर्रास आढळतो. मासोळ्या पायाच्या चौथ्या बोटात घालण्याची प्रथा आहे.


जोडवी Jodavi-

पायाच्या मधल्या बोटात घालण्याचे चांदीचे वळे. कधी कधी एकाच बोटात दोन जोडवीही घातलेली दिसतात. त्यातील लहान जोडव्याला खटवे असे म्हटले जाते.

लहान मुलींच्या पायाच्या बोटात कसलाही दागिना घालण्याची पद्धत नाही. स्त्रियांच्या पायाच्या बोटांवर पहिला अलंकार चढतो तो जोडवे. पायाच्या मधल्या बोटावर विवाहप्रसंगी वधू जेव्हा गौरीहरा पूजते तेव्हा जोडवी घातली जातात आणि ती आयुष्यभर ठेवण्याची प्रथा आहे.

माथ्यावरचे अलंकार

(‘आपले मराठी अलंकार’ या डॉ. म. वि. सोवनी लिखित आणि भारद्वाज प्रकाशन, पुणे प्रकाशित पुस्तकातून साभार.)

maharashtrian jewelry names

maharashtrian jewellery wiki

maharashtrian imitation jewellery

maharashtrian jewellery designs of bengal

maharashtrian jewellery bangles

jewellery for nauvari

maharashtrian bridal bangles

tanishq maharashtrian jewellery

nauvari saree jewellery photos

 

Sequoia kicks off startup acceleratorBengaluru:

Sequoia Capital India, the largest venture capital firm operating in the country, is launching a startup accelerator and incubation programme called Surge where it will pick up 10–20 early stage startups twice every year and invest $1.5 million in each of them at the start of the programme. The new initiative, where Sequoia is likely to invest over $100 million over the next four-five years, said two people familiar with the development.

Sequoia’s push, which is perhaps the largest such programme launched in India, is likely to shake up the sluggish early stage financing market and further spur entrepreneurial activity, according to experts tracking the space. The programme will target startups both in India and Southeast Asia across sectors like consumer internet, deep tech, enterprise software, healthcare technology, fintech, crypto or direct-to-consumer brands.

“The trigger is the realisation that India is doing so well and the tech ecosystem is exploding. On the other hand, we ran a bunch of founders’ surveys and found they are underserved,” said Shailendra Singh, MD at Sequoia Capital India. He added that unlike other accelerator programmes, which take startups from zero to seed funding, Surge will take them from seed to series A. “This programme will work independent of Sequoia and that is why we have a separate brand. We will also have a different team for it.”

Each batch will last for about 16 weeks and will also see the firm bring top entrepreneurs from its portfolio like hospitality major Oyo’s Ritesh Agarwal, restaurant discovery and food delivery company Zomato’s Deepinder Goyal, Indonesian ride hailing major Go-Jek’s Nadiem Makrim and software player Freshworks’ Girish Mathrubootham as mentors for these startups. Besides, startups will also have access to an advanced management programme (AMP) by Sequoia’s US unit, which is known as an early backer of companies like Google, Paypal and WhatsApp.

At the end of the programme, Sequoia also plans to have an investor week for these startups where it will invite other venture capital firms.

Sequoia has had some success in backing startups at the idea stage in the past like payments player Prizm (acquired by Hitachi) and Citrus (bought by PayU) besides SCIO Health (acquired by EXLService). Over the last 10 years, it has done 91 early stage investments, which is expected to increase with the Surge programme.

The development comes at a time when angel and seed-stage funding has been on a steady decline falling to 150 as of September 2018 from 400 in 2015, according to a study from Bain and Indian Private Equity and Venture Capital Association (IVCA). This has been due to both the issue of ‘angel tax’ and fall in startup formation, which has started to pick up now. India added 1,200 new technology startups in 2018 compared with 1,000 last year, software lobby group Nasscom had said in a report on the startup ecosystem in October.

 

Over 50 drugs for cancer, rare diseases set to get cheaper


Govt Plans To Cap Trade Margins For Them At 25-30%

New Delhi:

In a move to curtail profiteering on crucial medicines, the government is set to cap trade margins charged by drug retailers and stockists at around 25-30% for over 50 non-schedule medicines for cancer and rare diseases, which are currently exempted from price regulation, official sources said.

The decision was taken in a high level meeting with the prime minister’s office (PMO) earlier this month. The list of around 50 drugs, drawn by the directorate general of health services (DGHS), include 39 anti-cancer medicines and orphan drugs used in treatment of rare diseases. “PMO had asked the health ministry to prepare a list of non-schedule anticancer and orphan drugs which are currently outside price control but requires intervention to make them affordable for common man. The list has been submitted and order in this regard will be issued very soon,” an official told TOI.

He added, the government will use Para 19 of the Drugs Price Control Order (DPCO) to fix the trade margin under “extraordinary circumstances” in public interest.

The move assumes significance as many new cancer medicines, mostly patented drugs, and orphan drugs are exorbitantly priced but remain outside the purview of price regulation. By capping trade margin of such medicines, the government aims to make them affordable while limiting excessive gains made by wholesalers, distributors and chemists.

At present the government caps the trade margin on schedule or price controlled medicines at 8% and 16%, respectively for wholesalers and retailers. However, in case of non-schedule medicines, companies are free to negotiate with traders on margins. Experts say trade margins form a major portion of a medicine’s MRP and companies often pay exorbitant margins to the trade chain to push their drugs through retailers. The proposed move will also override department of pharma’s previous order which exempted orphan and patented drugs from the price control.

Government think tank Niti Aayog had suggested trimming trade margins to bring down prices of crucial medicines, which still remain outside price control. In a presentation to PMO in April last year, Niti Aayog had recommended a maximum trade margin of 24% on first point of sale (i.e. stockist, wholesaler, distributor or hospital) for schedule drugs and 30% for non-schedule drugs.

 

How to calculate property tax on a house in Navi Mumbai India

property tax law in india
property tax for land
property tax mumbai rules
property tax examples
capital gains tax on property
property tax mumbai rate
commercial property tax rate
commercial property tax calculator
how much property tax do i pay
property tax in kerala
income tax on sale of property calculator
tax on selling property in india
tax on sale of property in india
income tax on sale of agricultural land
short term capital gain on property
property tax calculator mumbai
tax on purchase of property in india
how to calculate property tax online
property tax in europe
property tax india online
house tax calculation formula
rental income tax rate india
property tax rules in tamil nadu
arv in house tax
property tax in jammu and kashmir
tax exemption on property tax india
ltcg meaning india
indexation for capital gain
capital gains account scheme
how to save capital gain tax on sale of land
how do i avoid capital gains tax on property
property tax exemption in income tax
property tax in india 2016
makaan iq
property tax in punjab 2017-18
what is house tax in hindi
property tax can be deducted
property tax exemption in maharashtra
new property law in india 2018 in hindi
does son have right on father’s property
partition of undivided property
property and succession
property rights of grandchildren in india
property tax india quora

 

Potachi charbi kami karnyasathi upay in Marathi

potacha gher kami karne in marathicharbi kam karne ke upay in marathihow to lose weight naturally in marathi languagesit kami karnyasathi upaypotachi charbi kami karne upaypotachi charbi kami karnyasathi upay in marathi
potachi charbi kami karnyasathi upay in marathi
potachi charbi kami karne upay
sit kami karnyasathi upay
vajan kami karne ke upay marathi
vajan kami karayche upay marathi
vajan kami karnyache upay marathi
vajan kami karnyasathi yoga
how to lose weight naturally in marathi language
stomach loss tips in marathi
weight loss tips in hindi in one week
vajan kami karnyasathi diet
yoga for weight loss in marathi
vajan kami karne ke upay
charbi kam karne ke upay in marathi
gharguti upay for skin in marathi
yoga for weight loss in marathi pdf
potacha gher kami karne in marathi
vajan ka vadhate
dori udya in marathi
fats in marathi
wajan kami krnyasathi upay marathi
pote kami karne
vajan kami karanyache upay in marathi
ramdev baba weight loss tips in marathi

 

Four sweat-proof hairstyles every gym-goer must try

When you’re working out, the one thing you should least care about is your hair. Be it high-intensity moves or dance practice, keeping your hair in place will only make your session fuss-free. No one likes the idea of sweating, messy and sticky har during a workout. Having said that, a right hairstyle can fix all your hair woes during a great workout.
So next time you’re heading out for a workout, a sweating hairstyle shouldn’t be your excuse. Whether your hair is long or silky, we’ve got the right hairstyles that will not fall out in between. These hairstyles won’t irritate your neck, stay in place and won’t be sweat hideout.
These four easy hairstyles decoded by Image Consultant. Garima Bhandari will be perfect for your next fitness routine. From updos to braids, try these hairdos that won’t bother your workout at all!

 

Best hairstyles for men, according to their face shape

The next time you sit on the barber’s chair, give a thought to how well your hairstyle is going to blend with your look, especially features. You may get floored with Salman Khan’s latest hairdo. But what looks good on him might prove to be a disaster for you. The reason is simple, you may not have the similar face cut, strong jawline and broad forehead like him.
Unlike girls, men can’t style their locks in multiple ways, and have to bear the look for the next few months if the hairstyle doesn’t suit their face. So, the next time you go for a new chop, keep your face shape in mind and chose the style that actually compliments your overall look. Confused with your face shape and the style to opt for? Fret not, boys! We have done the research and pinned down what suits you the best. Here are all the tips you need to keep in mind!

1. Round

Those with a round face shape have almost equal length and width, and the cheekbones are the widest part of their face. People with this face cut should opt for hairstyles that add height. Fringes should be a big no as they will make your face appear smaller. If you have naturally straight hair, try to keep them short in the back and opt for a length of around three to five inches on the sides. A quiff is a great option to try as it will add the much-needed height to your face, and a balanced look. Those with wavy hair can use their natural volume to give an illusion of height, and can even use a sea salt spray to add extra volume and keep the hair intact. The key remains the same for curly hair- keep the crown area high. Plus, you can also grow a full square beard to make your jawline look angular.

2. Oval

Oval shaped people are blessed with a balanced look and can pull off almost every hairstyle. Their jawline is soft, and forehead is wider than jaw (imagine an egg upside down). Just keep in mind that your stylist works with your hair’s natural growth pattern. Go for a cut with short hair on the sides and slightly longer on the top. Side-swept locks will help to give an illusion of angle to your face cut. Also, avoid fringes as they will hide your forehead and make your face look rounder. Most importantly, going clean-shaven is a heads up because people with this face shape have quite proportionate structure.

3. Square

The moment one talks about a square face, David Beckham is the right person to picture. Such face shape is characterised with angular jawline, sides of the face are straight, and the length and width of the face are almost equal. Your strong jawline is your best feature and your haircut should highlight it. Opt for neat, classic hairstyles including short layers and close fades. A side parting is a must for people with this face cut. Plus, a little stubble can add more sharpness and oomph to your look.

4. Oblong

This one is the longest of all the face shapes, and the forehead, cheekbones and jaw are of almost similar length. Sometimes, also called rectangular, the trick is to not let the haircut further elongate your face. Try keeping length on the top and don’t go too short on the sides- scissor cut fits your bill. You can also try styles where hair falls on the sides of your forehead to add width to your face. Steer away from long beards as it will only make your face look longer. Rather go for stubble or short beard to achieve a balanced look.

5. Triangular

In this face shape, the jawline is wider than the cheekbone, and the forehead. Hence, the trick is to add more volume to the sides and the top. You can go for fringes to make your forehead look wider, and face more balanced. Curly tops, quiffs are again some smart styling hacks for you. A thick beard is also a great option to balance the chin area, and obviously, clean-shaven look may not go down well.

6. Diamond

This one is the rarest of the rare face cuts. The cheekbones are the widest part, followed by forehead area, and the chin is pointy. Ergo, the key is to add width to the forehead and chin area. Side-swept bangs can float your boat as they will help to add texture to forehead as well as width to the face. Since the jawline is masculine, you can also try long hairstyles where hair is tucked behind the ears to flaunt your bone structure. Don’t go too short on sides, and experiment with layers and deep side-parting.
You can also choose a hairstyle on basis of your hair’s texture and length. Be it curly hair or long wavy hair, there are a lot of ways you can experiment with your hair.

LONG HAIR
Men with long hair can also experiment with different hairstyles. Be it side parting or man buns, here’s are 8 hairstyles you can experiment with.

1. Side-undercut
Give your long hair an edgy makeover, try the side swept hairdo with an undercut. Be it shoulder length hair or shorter, this side-swept hairstyle will complement the undercut.

2. Silky straight
Go for a polished look with the silky and smooth hairstyle. All you need to do is use a hair straightener and smoothen out the locks to achieve this hairstyle.

3. Rough waves
If straight hair is too boring for you, then try the rough waves. All you need to do is use hair texturise and rub on your hair. Next, work the product with your fingers to get the look.

4. Hairband style
Who said hairbands are just for the girls? Take a cue from Ranveer Singh to work long hair with a sleek hairband.

5. Messy bun
Another way to experiment with long hair is a bun. From half bun hairdo to messy buns, let your bun do the talking.

6. Ponytail
A high ponytail wouldn’t be your best bet, instead, try a sleek and low pony at the nape of your neck.

7. Centre partition
Think Jared Leto for this hairstyle. All you need to do is use a tail comb and create a centre partition. For glossy locks, you can also spritz some shining spray.

8. Highlights
Long hair creates a lot more scope for hair colours. Try highlights or colours in gradation to update your look.

Short hair
Just like long hair, you can experiment with short hair too. Here are 5 hairstyles you can try:

1. Buzzcut
If you love no maintenance hair, then this haircut is perfect for you. You can even try it at home sans a salon visit. There are a lot of ways you can experiment with this hairdo

– Crew Cut
The most popular buzzcut is this one. This haircut has shorter sides and a longer top in comparison. From David Beckham to Shahid Kapoor, everyone has sported this haircut.

– Flat Top
Another type of the crew cut is the flat top hairdo. Here, the style is a long variation of the above. The flat top is usually styled and tamed with wax or pomade.

– Burr Cut
This style is an extreme version of the buzz cut. The cut is done with a clipper and the hair is really short.

2. Taper cut
This style is about thicker hair on the top and fading length on the sides. This hairstyle needs maintenance with styling the hair on the top.

3. Sidecut
One of the most classy haircuts is the sidecut hairdo. Here, the hair is divided with a side cut and the rest of the hair is style sideways.

4. Side undercut
One of the most popular hairstyles currently is this side undercut. This hairstyle is about getting undercut or buzz on one side and the rest of the hair is styled sideways.

5. Low fade haircut
In this hairstyle, the hair gets shorter at the end. The style is about messy and wavy hair on the top and faded trims below.

Curly hair and wavy hair
Thick and curly hair may seem tricky to try new hairstyles, but it isn’t. There are a lot of ways you can experiment with thick and curly hair.

1. Long top
This hairstyle is about longer waves at the top and shorter hair at the back. You can style your hair by rubbing some pomade and wax on the top.

2. Curly quiff
This style is about shorter hair on the sides and even the back. The hair on the top needs to longer and styled upwards or sideways. If you want to maintain the texture of your hair, then you can define your curls by twisting and scrunching.

3. Slicked back
For a clean and polished look, style your hair using a medium-hod pomade. Work the pomade on your through the fingers pushing it backwards. Keep doing this till you get the desired style.

5. Wavy bob
If you have shoulder-length hair, then you can try the wavy and thick hairstyle. Style your hair using a hair texturizer and scrunch your hair to get rough waves.

6. Curly bun
This hairstyle looks good with wavy and curly hair is the bun. Try a matte finish clay for the front of the hair and loosely tie a rough bun to get this look.

7. Wavy bangs
For this look, you would need a longer top at the front and shorter sides. You can also sport an undercut on the side or a burr cut at the ends.

 

15 easy hairstyle for every hair type!

Trying a new hairstyle for work isn’t that time consuming as you may think it is. And hairstyles never go out of fashion and that’s why one must experiment. From a classy bun to braided updo, there are many hairstyles that you can try for work, parties and even those casual outings. We’ve got you a list of no-fuss hairstyles that can be easily done at home.
Here are the easiest hairstyles that you can try in less than 10 minutes.

Curly ponytail : A ponytail is the easiest hairstyle you can try
Wondering how to make it different? Try a curled one. Here’s what you need to do: Pull your hair back into a high ponytail, securing it with elastic. Now, divide the ponytail into 2-3 sections and start curling it section by section. And then secure these curls with a strong holding spray.

Another easy to DIY hairstyle is the sleek straight hair
Another easy hairstyle is the sleek straight hair. For this hairdo, create a centre-parting and straighten your hair inwards, from both the sides. This easy style will make you look posh in less than 5 minutes.

Half bun, half ponytail : This hairdo can be done on your way to work too
All you need to do is pull your ponytail through the elastic twice. And then for the third time, only pass the ponytail halfway through the elastic, to achieve the look.

Easy to make top knot
For a sleek top knot, comb your hair neatly. Once, you’ve combed back your hair, make a high ponytail. Now twist this ponytail around the base and secure it with pins. You can also add an eye-catching hair band to elevate this style.

Make your hair wavy overnight by this hack
If you’re bored with your straight locks and have zero time in the morning, then this hack is for you! To get effortless waves, braid your hair overnight. If you want your hair to be smooth from the top, braid your hair only from the ear-level. And in the morning, open these braids and run your fingers through to smooth out the waves. To keep this hairdo in place, don’t forget to spritz some holding spray.

Braided front top knot for all those who love braids
This hairstyle might look tough to create, but it’s an easy hairstyle to try in the morning. All you need to do is make three tight braids at the front. Now pull back all your hair (including the braids) into a ponytail and later twisting it into a top bun.

The low bun: This chic hairstyle goes with western as well as traditional attire
For this hairdo, make a low ponytail at the nape of the neck. Once you’ve tied the ponytail, start twisting it around the base, to make a sleek low bun.

Twisted and twirled hairstyle that can be done under 5 minutes flat
If you like to experiment with open hair, then this hairstyle is for you! Create a centre-parting and take one-inch hair from both sides. Now twist these sections at the back with a pin to achieve the look. Jazz up this look with a flashy hair accessory.

Twisted updo: This hairdo might look like a professional’s work but it can be easily done at home.
For this hairstyle, divide your hair into 2-3 parts according to your hair’s thickness. Now braid these section from the neck level, securing them a clear elastic band. Now twist and roll each braid into a bun, securing all with bobby pins.

Easy slick-back: Rely on this clean look if you’re a fan of the wet hair look.
All you need to do is run some gel on your hair from the hairline to crown. Make sure you use less gel and spread evenly. Later, use a wide-tooth comb to neatly comb back your hair.

Single braid: Upgrade your ponytail with style
Try a single braid is you’re bored with the basic ponytail. From the loose side braid to the fishtail one, try your hands on this hairdo and get ready in no time.

Try the low loop ponytail and give your ponytail a new makeover
Prep you hair with a smoothening serum or cream and make a low ponytail at the nape of the neck. Now, flip the pony up and secure it with elastic. To give it a fancy twist, tie it with a ribbon.

Side parting: The easiest way to glam your look is to try the deep side parting.
For this style, use a tail comb to create a side parting and pin the other side for a sleeker look.

The half top knot bun: This hairstyle works with any hair length and can be done under a minute.
All you need to do is separate the top half of your hair. Now twist this section into a bun, securing it with a clear elastic.

Give your top knot a braided twist!
The top knot hairstyle has many variations including the braided one. For the braided top knot, make a high ponytail. Now, divide this pony into two sections and braiding each. Next, start twisting the braids at the base one by one. Secure these braids with bobby pins to achieve this braided updo.

 

15 easy hairstyle
easy hairstyles for school
easy hairstyles for long hair
cute hairstyles
hairstyles for girls
15 hairstyles
15 heatless hairstyles roxxsaurus
hair styles
easy heatless hairstyles
hairstyles for little girls
girls hairstyles for school
easy hairstyles for medium hair
simple hairstyles for everyday
simple hairstyles for college
types of haircut for female
type of hair
easy hairstyles for black girls
hairstyle list
blunt cut indian
types of hair style for man
femina hair cut

 

A Look At How MS Dhoni’s Fortunes And Hairstyles Changed During The Course Of His Career

His career has had its ups and downs and the hairstyles have changed accordingly. Not that they have an impact on his form but they are that much a part of his identity as a player. Let’s take a look:

In 2005 he was the new kid on the block and was smashing bowlers at will. By the start of 2006 his long hair became a fashion statement that even Pakistan’s president advised him not to cut it.

In 2006, when he was slowly building a legacy in ODIs this look was one he maintained particularly during the Champions Trophy

Dhoni was a media icon by 2007 and was a brand in himself. His hipster look was good for his image even as he was acknowledged as one of the best wicketkeeper batsmen around. It was around this time he got the T20I and ODI captaincy. Becoming the skipper in Tests would follow in 2008.

After he led India to the World Cup win he shaved his head completely for religious reasons. In fact the photo of him holding the trophy with his bald head is one which is well remembered.

During the 2013 IPL he had this unique hairstyle. Dhoni was already coming back into form at international level as he led CSK to the final. This look was not there for long though as he went back to conventional appearances.

When he quit Tests in 2014, at a time people were criticising him in the longest format, this was his look.

Since giving up the captaincy, Dhoni has maintained a mature exterior. He is now the elder statesman in the side and in the twilight of his career. Nonetheless Captain Cool has an air of calm and the current look seems to do him good.

dhoni hairstyle 2018
ms dhoni hairstyle 2014
ms dhoni hairstyle 2018
ms dhoni hairstyle 2017
ms dhoni new hairstyle 2018
ms dhoni hairstyle backside
dhoni hairstyle 2018 ipl
dhoni latest hairstyle 2018
dhoni haircut
raina hairstyle
dhoni hairstylist
dhoni hairstyle 2007
dhoni new look beard
dhoni new look white beard
die heart fan of dhoni
dhoni ran to boundary
dhoni salt n pepper look
dhoni mohawk hairstyle
mahi hairstyle
dhoni long hair csk
dhoni new look hairstyle
dhoni new look 2018