17 styles of Ghost of Konkan, Maharashtra, India

कोकणी माणसांच्या मनातील भूते.
भूते ही दोन प्रकाराची असतात.
१) ञास देणारी
२) ञास न देणारी.ही भूते जंगले ,स्मशान,रानमाळ, भरड अशा ठीकाणी वातव्य करतात.

[ad name=”HTML-1″]

आज कोकणी मनातील भूते व त्यांचे प्रकार जाणून घेऊ.
कोकणात १७ प्रकाराची भूते पहावयास मिळतात.

१)  वेताळ: कोकणात वेताळाला भूतांचा राजा म्हणतात
कोकणातील पिशाच्छ हे वेताळाच्या आधीन असतात.जो अंगातून भूत काढणा-याच्या देहात प्रवेश करतो. व त्याच्या कडून इतर ञास दायक भूतांना पाळवून लावतो.

२)  ब्रम्हग्रह / ब्रह्मराक्षस : हे भूत ब्राम्हणाचे मानले जाते.जो वेदात निपून आहे.पण ज्याला त्याच्या बुध्दीचा गर्व झाला. व त्यातच त्याचा अंत झाला.

३)  समंध: ज्याची इच्छा पूर्ण न होता जो मरतो तो समंध होतो.
हे भूत प्रमुख्यने गावाच्या वेशीवर जूनाट झाड किंव्हा तीठा अशा ठिकाणी पकडते.हे एक संतान नसलेला (र्निवंशी )
ज्याचे कोणी काही कार्य केलेले नसते.त्यापैकी असते. कोकणात सर्वात ताकदवान भूत मानले जाते. ह्याला जर कोणी देवथ्यानाच्या आड मार्गे केला तर देवथ्यान देखिल पुढे येत नाही.

४)  देवचार : हे मागास वर्गीयांचे भूत आहे. जो लग्नांनंतर थोड्याच दिवसांत मरतो.ही भूते गावाच्या चारही बाजूला असतात.कोकणात ह्यांना डावे अंग म्हटले जाते.कोकणी माणसांच्या गा-हाण्यांत यांचा प्रामुख्यने उल्लेख होतो.
ह्याची सहान भूती मिळवण्यासाठी दरवर्षी याला नारळ, साखर,कोंबडा द्यावा लागतो.

५)  मुंजा: हे ब्राह्मणां पैकी भूत असते.जो ब्राह्मण मुलगा मुंज झाल्यानंतर सोड मुंज होण्याआधीच मरतो. हे त्याचे भूत असते.ह्याचे मुख्य थ्यान हे पिंपळाच्या झाडावर तसेच विहीरीवर असते. हे लोकांना छळत नाही पण घाबरवण्याचे काम करते.

६)  खविस: हा प्रकार मुस्लिमांन मध्ये मोडतो.हे फार ञास दायक भूत असते.ज्याला अतिषय क्रुर रीत्या मारले जाते.तो मेल्यानंतर खविस होतो असा समज आहे.

७)  गिर्या / गिर्हा – जो माणूस बूडून मेला किंव्हा ज्याचा खून झाला हे त्याचे भूत आहे.हे भूत पाण्याच्या आस-याला रहाते.हे फार ञास दायक असे भूत आहे.राञीच्या प्रहरात कोणी नदीपार खाडीपार करताना ह्याच्या तावडीत गावला तर ते त्याला खोल ठीकाणी घेऊन जाते. कोकणात राञीच्या वेळी जे कुर्ले ,मुळे पकडायला जातात त्यांना हमखास ह्या भूतांचा अनूभव आला असेल.
कोकणात असे सांगीतले जाते की जो कोणी या भूताचा केस मिळवू शकला तर हा भूत त्याचा गुलाम बनतो.त्याला हवे ते आणून देतो.पण तो केस त्याला पुंन्हा मिळाला तर तो त्या मानसावर सर्व त-हेची संकटे आणून सोडतो.

८)  चेटकीन : हे मागासवर्गीयांचे भूत असते.याला कोकणात डाव असेही संबोधले जाते.

९ ) झोटिंग: हे भूत खारवी किंवा कोळी समाजातील भूतांन मध्ये गणले जाते.

१०) विर – हे भूत क्षत्रीय समाजा च्या व्यकीचे असते. जो लग्न न होता मरण पावतो.याला निमा असेही म्हटले जाते.

11) लावसट – ओली बाळंतीण मरण पावल्यास तिचे रुपांतर मृत्यूनंतर लावसट मध्ये होते .

12) खुन्या – हे अतिशय क्रूर भूत असून हरिजन समाजातील असते

13) बायंगी – हे भूत विकत घेता येते. रत्नागिरी लांजा गोळवशी किम्वा मालवण चौक येथे सुमारे 10000/- रुपये खर्च केल्यास विकत मिळते .मालकाची भरभराट करुन शत्रूना त्रास देते.

14) चकवा – हे रात्री बेरात्री जंगलात किंवा पायवाटेने जाणार्या लोकांचा रस्ता चुकविते . सकाळ झाल्याशिवाय योग्य रस्ता सापडत नाही ….

 [ad name=”HTML-1″]

Demons Konkani hearts of men.
There are two type of demons.
1) that nasa
2) forests demons denarihi not nasa, crematorium, ranamala, coarse vatavya that such places.

Konkani learn hearts demons and their ilk today.
Konkan type 17 are displayed demons.

1) Vetal: the king of the dead are called Konkan vetalala
Removal of ghost-enters the country subject to a reed is found asatatajo pisaccha Konkan. And makes its casts from palavuna nasa hurting others.

2) bramhagraha / BrahmarākŞhasa: This past Brahmin who was proud of his intelligence as jatejo Vedat nipuna ahepana. And his heart was clean.

3) samandha: who will die, who had not completed the samandha.
This child without a pakadatehe where titha kinvha tree junata gate, past the village of eminent (rnivansi)
Who are some of whose work nasatetyapaiki. Konkan is considered the most powerful demon. If someone does not come along too, if it devathyana via the devathyana behind.

4) devachar: This class is backward past. Part of the left side of the four villages of the demons and the asatatakokanata maratohi few days after the marriage, said that the people of Ga-hanyanta jatekokani of primacy referred.
This year, to get that murdered Ghost coconut, sugar, should take the cock.

5) Munja: let it die before the ceremony after ceremony, the son of a Brahmin of the Brahmins asatejo past. It is well on the tree and on the barrel of his past asatehyace main thyana. It is not the people but the rest ghabaravanyace work.

6) khavis: This type muslimanna in modatohe very nasa Dayak past asatejyala atisaya ravening jateto struck us is the sense that the khavisa dies.

7) girna / girha – who died kinvha buduna which blood was his demon devil don the water around the rahatehe very nasa giving it some devil aherani of praharata take him to the place deep in the clutches of Gävle while khadipara nadipara is. Konkan kurle rani that time, the roots are upon the experience they will have guaranteed these casts.
Konkan is said that whoever could get the Bhutanese hair if it is the case if the punnha detopana brought to him that he should banatotyala servant to the devil mansa on the all-hechi let it trouble.

8) chetakin: This game is also known as the Konkan backward past asateyala.

9) jhoting: It is called the devil or kharavi bhutanna fishermen community.

10) Senior – this is the devil’s vyakice Kshatriya community. Which is also called Nima pavatoyala die without her.

11) lavasat – let her into the death of the death Ollie balantina was in lavasata.

12) khunya – this cruel devil is in the Harijan community

13) bayangi – this can be bought demon. Ratnagiri Lanza golavasi known Malvan Square at about 10,000 / – gives them trouble gets bought by success malakaci If Rs.

14) Chakwa – this night beratri forest or payavatene missed by the way. Can not find the right way until the mornin

ghost india ghost stories in india ghost in india ghost stories india ghost story short scary stories ghosts in india real life ghost stories real ghost stories in india spooky stories halloween stories ghost hunting scary ghost pictures real ghost in india ghost stories from india ghost storys real scary pictures ghost books ghost caught on film ghost town in india ghosts stories scary scary stories free scary stories ghost s real ghost stories india scary spooky stories ghost stories videos youtube ghost videos ghost pepper india real scary ghost free ghost stories real ghost towns ghosts caught on film spooky scary stories real haunted videos scary haunted stories homes search real hauntings stories books about ghosts paranormal ghost ghost on film real ghost on video haunted videos real paranormal ghost videos best ghost books ghost paranormal haunted scary stories best haunted house books long ghost stories spooky haunted house free ghost videos real ghosts caught on video ghost stories scary videos on ghosts videos of ghost caught on tape ghosts in the house haunted house stories real real scary ghosts ghost caught on tape video horror ghost stories scary real ghost haunted house caught on tape haunted ghosts ghost footage caught on tape ghost stories show local ghost stories ghost stories books ghost video caught on tape real ghost stories from india ghost caught on tape videos videos of real ghosts caught on tape real ghosts caught video videos of ghost stories the best ghost stories scary stories long scary stories free full scary stories ghostly stories spirits caught on film ghost stories video india ghost stories the scary stories ghost stories that are real best haunted house stories scary ghost books real ghosts caught on film videos of ghosts on youtube paranormal caught on video paranormal ghost video ghosts videos caught on tape ghost scary stories ghosts and paranormal top ghost towns scary real ghosts ghosts youtube videos very scary ghost ghost caught on video youtube haunted experience ghosts scary most scary ghost stories videos about ghosts scary ghost real not scary ghost youtube haunted videos ghost videos ghost videos ghosts in videos scary ghost tales youtube ghost caught on video haunted horror stories scary stories ghosts real ghost stories.com scary stories about watch ghost videos books on ghosts scary horror books real scary video ghost on tape videos ghost fiction youtube paranormal videos real best ghost stories books stories of ghost real ghost videos in india ghost on videos a spooky ghost the ghost stories really ghost stories free haunted houses near me ghost stories free long scary ghost stories best paranormal videos on youtube paranormal ghost videos real original scary stories real ghost books about ghost stories spooky haunted houses ghosts books house that are haunted scary ghosts real real hauntings caught on camera ghost paranormal videos ghost and paranormal books about ghost i scary stories ghost caught on stories ghost books with ghosts real ghost stories on youtube ghostly activity find real ghost ghost on video real scary stories of ghosts india ghost real ghost activity scariest haunted house stories ghost encyclopedia us ghost stories real paranormal ghost videos ghost spooky fiction ghost stories very very scary real ghost videos ghost caught on film youtube most scary ghost ghosts stories videos real horror house free paranormal stories videos of real ghost stories real ghosts videos caught on tape ghosts in a house scary stories written real real ghost london ghost stories scary real video best scary story books ghost adventures stories free real ghost videos paranormal caught on film scary paranormal books ghost top youtube real ghost video very scary ghosts ghost towns in real ghost scary scary video real scary ghost story books real ghost story books ghost cot on video paranormal ghosts videos theatre ghost stories written scary stories free scary ghost stories original horror stories youtube ghost caught on tape real real paranormal stories videos ghost videos scary videos real ghosts books about ghost stories real ghost experience ghosts in fiction free ghost video top ghost books ghost haunted videos books ghost find ghosts is haunted full ghost stories ghost stories ghost stories free ghost books haunted house with ghosts novel india ghost series on tv real scary paranormal videos free scary ghost videos a haunted place ghost house series ghost house books tv series with ghosts ghost and paranormal videos ghost stories fiction ghost house film encyclopedia of ghosts ghost tv series list more ghost stories haunted in haunted chamber real ghost stories books ghost caught in video scariest horror houses mysterious india novel india fiction ghost house novel most terrifying ghost tv series ghosts ghost hunters in india ghost places in india ghost houses in india ghost towns in india ghost videos in india ghost place in india ghost house in india type of ghost in india types of ghost in india real ghosts in india real ghost photos in india ghost village in india ghost cities in india ghost tourism in india ghost confessions india ghost encounters in india ghost city in india ghost number in india ghost experiences in india ghost incidents in india ghost research in india ghost story india ghost photos in india real ghost pictures in india photos of ghosts in india true ghost stories in india ghost pictures in india videos of real ghosts in india true stories of ghosts in india real horror videos of ghosts in india ghost of india existence of ghosts in india ghost images in india real stories of ghost in india ghost stories of india ghosts of india real stories of ghosts in india true ghost videos in india real ghosts of india real life ghost stories india real ghost stories of india real ghost india ghosts india real image of ghost from india real ghost incidents in india horror videos of ghosts real in india real ghosts videos in india videos of ghosts in india ghosts stories in india ghostly places in india ghost stories in india in hindi real ghost stories in india in hindi www.real ghost in india real life ghost stories in india true ghost stories from india ghost sightings in india real ghost story in india real ghost pictures india true ghost stories india true ghost stories of india www real ghost videos in india ghost pics in india original ghost videos in india real ghost of india real ghost stories in india video real life ghost stories from india ghost videos india ghost found in india real ghost houses in india ghost village india ghost ryderz india ghost riders india real haunted video ghost of video stories on ghosts the ghost real video ghost in videos real haunted videos ghosts stories on ghost ghost photos real in india haunted stories videos real ghost mysteries ghost ghost videos ghost video s real horror books story about ghost house ghost free videos real ghost stories and videos haunted videos of ghost best ghost novel paranormal stories and videos the haunted stories the videos of ghost ghost videos free real horror house in india ghost video free haunted real videos real horror videos of ghosts videos of ghosts real more ghost videos in india horror place haunted videos.com most horror ghost videos search ghost videos ghost stories for real www.ghost real videos.com ghost stories and videos free video of ghost horror ghosts videos see the video of the real ghosts very ghost videos gostvidios horror videos of ghosts goastvideos haunted house in gwalior ghost stories in real real ghost paranormal stories of real ghost written ghost stories ghosts on youtube caught on tape real ghost horror videos ghost stories with videos ghost free video most scary ghosts original ghost videos world scary ghost ghosts on camera real horror ghost video ghost film video real horror stories videos most horror ghost real ghost paranormal videos ghost horror videos ghost videos horror paranormal ghost real film of ghost real ghost video clips in india see videos of ghost ghost haunted videos real real ghost video.com world ghost stories horror videos of ghost horror ghost videos real ghost video on youtube how can we see real ghost horror real ghost videos horror ghost videos real see ghost videos the most scary ghost in the world ghosts on film youtube real haunted ghost videos real ghost horror india real ghost gerçek hayalet videoları izle horror video of ghost real ghost in youtube original ghost stories real ghost videos free youtube ghost videos real from ghost stories youtube video ghost real the ghost village video of horror ghost most real ghost videos haunted house of the world india ghosts real ghost adventures video ghost horror video ghost stories written www.real horror videos.com most horror stories of ghost real goast.com www.youtube ghost videos.com ghost series tv very very scary ghost videos real ghost and paranormal stories from india the most scary ghost stories www.real ghost stories which is the horror place in india most haunted ghost videos books of ghost stories www.real ghost video.com www.real ghosts videos.com original haunted places in india ghost film list world best ghost videos books on ghost the most scary ghost most haunted videos in india best ghost tv series videos of horror ghosts haunted places in world video ghost on film youtube ghost and horror stories most haunted ghost stories ghost fiction stories scary house film search about ghost how to find a real ghost how to find paranormal activity in your house science about ghost horror and ghost stories very horror ghost videos very horror real ghost videos real paranormal activities in india most haunted videos of ghost ghost in real world mysterious stories in india youtube film ghost real mysterious stories in india ghost stories novel ghost stories in london film ghost house a horror house best novel india horror india science fiction india original ghosts best novel in india best novel of india most haunted place in the world videos horror and scary stories ghost caught video free scary video gwalior fort video[ad name=”HTML-1″]

Leave a Reply